Catalog

Search our Catalog

New Chinese Books

New Chinese books are going out on the shelf today.  New fiction titles include Kong jie zhi lian by Hailan Wang, Wo de tuan zhang wo de tuan by Xiaolong Lan, and Qing ren wu lei by Xiaoxian Zhang.  More new fiction titles are Duo luo men by Kaizhen Xu, Ba yue kuang xiang qu by Kun Xu, and Fu xian zhang by HaiYan.